Lutra IT, een handelsnaam van Westplaat IT, gevestigd aan Nicolaas Beetsstraat,
3245 RD Sommelsdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://lutra-it.eu/ Nicolaas Beetsstraat,
3245 RD Sommelsdijk +31634445362

De Functionaris Gegevensbescherming van Lutra IT is te bereiken via info@lutra-it.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lutra IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lutra-it.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lutra IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Lutra IT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lutra IT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lutra IT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lutra IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres etc heeft een bewaartermijn van zeven jaar, om eventuele inzage in archiefstukken door de belastingdienst te faciliteren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lutra IT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lutra IT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lutra IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lutra-it.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lutra IT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lutra IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lutra-it.eu

Publieke videodienst JITSI

Voor dit deel is gebruik gemaakt van versie 2020-03-26 van de privacyverklaring van BIT (CC BY-SA).

Met conference.westplaat.it biedt Lutra IT een videoconferentiedienst die door een ieder gebruikt kan worden. Met het gebruiken van deze dienst gaat de gebruiker akkoord met deze privacyverklaring. De (persoons)gegevens die door Lutra IT verwerkt worden bij het gebruik van de dienst zijn noodzakelijk voor het leveren van de dienst, voor het bijhouden van gebruikstatistieken en voor het oplossen van problemen mochten die zich voordoen. De rechtsgrond op basis waarvan de gegevens verwerkt worden is een gerechtvaardigd belang.

Het beeld en geluid (stream) dat de gebruiker naar de andere gebruikers verstuurt wordt versleuteld op het apparaat van de gebruiker dat voor de videoconferentie gebruikt wordt. Deze stream wordt ontsleuteld op de infrastructuur van Lutra IT en opnieuw versleuteld voordat de stream wordt doorgestuurd naar de andere gebruikers van dezelfde videoconferentie. De gebruikte techniek voor deze dienst, WebRTC, maakt end-to-end encryptie onmogelijk. Lutra IT slaat de streams van de gebruikers niet op en bekijkt noch beluistert deze streams.

De volgende (persoons)gegevens worden verwerkt bij het gebruik van de dienst:

  • Elke videoconferentie krijgt een unieke conferentie identifier. Deze identifiers zijn benodigd om gebruikers van één conferentie aan elkaar te kunnen koppelen op de servers van Lutra IT. Deze identifiers worden voor een periode van 4 dagen opgeslagen.
  • Elke gebruiker van een videoconferentie krijgt een unieke identifier op de servers van Lutra IT. Deze identifier is benodigd om acties van de gebruikers van de dienst te verwerken en beschikbaar te stellen aan andere gebruikers in dezelfde videoconferentie. Deze identifiers worden voor een periode van 7 dagen opgeslagen.
  • Tijdens het gebruik van de dienst is het IP-adres van de gebruiker bekend bij Lutra IT, dit IP-adres is benodigd om de streams te kunnen ontvangen en uit te sturen. De IP-adressen van de gebruikers worden niet door Lutra IT opgeslagen.

Jitsi zet geen cookies op de apparatuur van de gebruiker. Als de browser van de gebruiker ruimte (local storage) beschikbaar stelt, wordt er op het apparaat van de gebruiker vastgelegd welke conferentie identifiers de gebruiker gebruikt heeft en met welke gebruikersinstellingen nieuwe conferenties gestart of bijgewoond moeten worden. Deze informatie wordt alleen in en door de client gebruikt.